جلسه با والدین

جلسه با والدین

جلسه با والدین گرامی
با هدف ترسیم روند اموزشی و برنامه های آینده آموزشی آکادمی فرهنگ نوین
توسط سرکار خانم میرزایی
مدیر آموزشی

پست ها و مقالات اخیر

عبارات تشکر و تعارفات در زبان انگلیسی

این مقاله به تعدادی از عبارات تشکر و تعارفات در زبان انگلیسی اشاره دارد

عباراتی برای قطع کردن حرف دیگران به زبان انگلیسی

روش هایی برای قطع کردن حرف درگران در زبان انگلیسی