منابع آموزشی

منابع آموزشی

مجموعه کتاب های tiny talk

مجموعه کتاب های pockets

مجموعه کتاب های first friends 

مجموعه کتاب های family and friends

مجموعه کتاب های top notch

مجموعه کتاب های reading and writing oxford

مجموعه کتاب های grammar friends 

پست ها و مقالات اخیر

عبارات تشکر و تعارفات در زبان انگلیسی

این مقاله به تعدادی از عبارات تشکر و تعارفات در زبان انگلیسی اشاره دارد

عباراتی برای قطع کردن حرف دیگران به زبان انگلیسی

روش هایی برای قطع کردن حرف درگران در زبان انگلیسی