مهد زبان

مهد زبان

برگزاری کلاس های دوزبانه برای امید های آینده
مهد دوزبانه جایی برای یادگیری زبان فارسی و انگلیسی در کنار هم با بازی و نقاشی 

پست ها و مقالات اخیر

عبارات تشکر و تعارفات در زبان انگلیسی

این مقاله به تعدادی از عبارات تشکر و تعارفات در زبان انگلیسی اشاره دارد

عباراتی برای قطع کردن حرف دیگران به زبان انگلیسی

روش هایی برای قطع کردن حرف درگران در زبان انگلیسی