دوره های باگارانتی زبان

دوره های باگارانتی زبان

آموزش زبان انگلیسی در 9 ماه با دوره های فشرده فرهنگ نوین

سیستم 9 ماهه به سه بخش مقدماتی متوسطه و پیشرفته تقسیم میشود که با توجه به دانش قبلی دانشجو و با استفاده از تعیین سطح به دوره مورد نظر انتقال پیدا میکند و بعد از رد کردن آن دوره ها میتواند به طور کامل انگلیسی صحبت کند که این دوره ها با گارانتی کامل برگشت پول در صورت نارضایتی انجام میگردد

پست ها و مقالات اخیر

عبارات تشکر و تعارفات در زبان انگلیسی

این مقاله به تعدادی از عبارات تشکر و تعارفات در زبان انگلیسی اشاره دارد

عباراتی برای قطع کردن حرف دیگران به زبان انگلیسی

روش هایی برای قطع کردن حرف درگران در زبان انگلیسی