عبارات تشکر و تعارفات در زبان انگلیسی

عبارات تشکر و تعارفات در زبان انگلیسی


عبارت «please»، «thank you» و «you’re welcome» شاید رایج‌ترین عبارات مورد استفاده در زبان انگلیسی باشند. از «please» برای مطرح کردن یک درخواست مودبانه استفاده می‌شود. کلمه‌ی «thank you» یا «thanks» زمانی استفاده می‌شود که کسی کاری برای شما انجام می‌دهد یا به شما چیزی می‌دهد و شما می‌خواهید از او تشکر کنید. نهایتا، از «you’re welcome» زمانی استفاده می‌شود که می‌خواهید به کسی که از شما بابت چیزی تشکر می‌کند، پاسخی مودبانه دهید. (پس همیشه معنی این عبارت «قابلی نداشت» نیست! گاهی «خواهش می‌کنم» هم ترجمه می‌شود). در این مقاله قرار است این سه عبارت، کاربرد آن‌ها و عبارت‌های جایگزین و مترادف با آن‌ها را در زبان انگلیسی یاد بگیریم.

«Please» جهت درخواست مودبانه

کلمه‌ی «please» جهت درخواست مودبانه مطرح می‌شود. این کلمه در انتهای یک سوال مطرح می‌شود و با ویرگول از کل جمله جدا می‌گردد.

Polite Question + , + please + ?

سوال مودبانه + ویرگول+ Please+ علامت سوال

Could you give me a hand, please?

May I use your telephone, please?

Can I join your table, please?

اگر بخواهید سوالی مودبانه بپرسید، باید کلمه‌ی «please» را قبل از فعل در جمله قرار دهید:

Would you please help me with this?

Could you please explain the grammar again?

استفاده از کلمه‌ی «please» برای قبول درخواست کمک

کلمه‌ی «please» برای قبول پیشنهاد کمک نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این صورت پاسخ جمله، به صورت «yes, please» خواهد بود.

Would you like to come with us? - Yes, please.

May I help you? - Yes, please. I'd like to know more about this month's sale.

بیان دستورالعمل‌ها با please
معمولا از کلمه‌ی «please» برای بیان دستورالعمل‌ها (یا جملات دستوری مختلف) استفاده نمی‌شود، خصوصا اگر تعداد این جملات زیاد باشد. برای مثال، یک معلم ممکن است به دانش‌آموز‌های کلاس لیست دستورالعمل‌های زیر را بدهد:

Open your book to page 40.
Read the introduction.
Do the introductory exercises.
Read the passage.
Take the multiple choice follow-up quiz.


اگر بخواهید دستورالعمل‌ها را مودبانه بیان کنید، از کلمه‌ی «please» در آن استفاده می‌کنید. از این حالت معمولا زمانی استفاده می‌شود که فقط یک دستورالعمل یا درخواست بیان می‌شود و فقط در حالت محاوره کاربرد دارد.

Please sit down.
Pay attention, please.
Please fill in this form.


به این توجه داشته باشید که «please» فقط در ابتدا یا انتهای جمله‌ی دستوری قرار می‌گیرد.

Thank You


عبارت «Thank you» در تعارفات مورد استفاده قرار می‌گیرد:

You're a fantastic tennis player! - Thank you.
I really enjoyed dinner. It was very tasty. - Thank you, I'm glad you like it.


استفاده از «Thank you» برای پذیرفتن یا رد کردن یک پیشنهاد

عبارت «Thank you» گاهی در ابتدای یک جمله برای پاسخ به یک پیشنهاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عبارت می‌تواند در جمله‌ی مثبت و یا منفی قرار بگیرد تا به کمک آن یک پیشنهاد را رد کرد یا پذیرفت.

Would you like something to drink? - Thank you. I'd like a cola, please.
Do you want to join us at the concert tonight? - No thank you. I need to study!
Thanks


کلمه‌ی «thanks» با همان معنی thank you ولی در شرایط غیررسمی‌تر و محاوره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

You're Welcome


عبارت you’re welcome رایج‌ترین عبارت در پاسخ تشکر برای چیزی است. این عبارت از کلمه‌ی آلمانی willkommen برگرفته شده است. هرچند، در ادامه متوجه می‌شوید که کاربرد این عبارت با کاربرد مرجع لغوی آلمانی آن کاملا متفاوت است. از مترادف‌ها و عبارات جایگزین you’re welcome  می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

رسمی

Don't mention it.
Not at all.
My pleasure.
I'm glad to have been of help.


غیررسمی

 

No problem.
Sure.
Certainly. 


چه زمانی از کلمه‌ی «please» استفاده نکنیم:

کلمه‌ی «please» هیچ‌وقت در پاسخ به «thank you» مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

غلط

Thank you. - Please.


صحیح

Thank you. - You're welcome.
Thank you. - No problem.
Thank you. - Not at all.


کاربرد Please ‌ و Thank you در مقایسه با سایر زبان‌ها

کلمه‌ی please و thank you در زبان انگلیسی اهمیت زیادی دارند و در سایر زبان‌ها نیز معادل معنایی دقیقی دارند. اما کاربرد please و thank you در زبان انگلیسی چندان هم شبیه سایر زبان‌ها نیست. اجازه بدهید از کاربرد این کلمات در زبان آلمانی و ایتالیایی مثالی بزنیم تا تفاوت آن‌ها را با ترجمه‌ی تحت‌الفظی و مفهومی به زبان انگلیسی، نشان دهیم.

Please ایتالیایی

- Prego

Posso sedermi? - Prego


ترجمه‌ی تحت‌الفظی انگلیسی

 

Can I sit down me? - Please


ترجمه‌ی صحیح انگلیسی

Can I sit down? - Certainly


Please در زبان آلمانی

 

 – Bitte

Vielen Dank! - Bitte schoen!


ترجمه‌ی تحت‌الفظی انگلیسی:

 

Many thanks! - Please pretty!


ترجمه‌ی مفهومی انگلیسی:

Many thanks! - You're welcome!
کوییزPlease, Thank You, You're Welcome


با توجه به شرایط، جاهای خالی را با «please»، «thank you» یا «you’re welcome» پر کنید.

Could you _____ help me with my homework?
Would you like to have dinner early today? Yes, _____.
Thank you for your advice. - _____. I'm glad you found it helpful.
Would you like something to drink? _____. I'm not thirsty.
Another way to say _____ is my pleasure.
_____ sit down and begin the lesson.
Could I sit down next to you? Certainly. - _____.
May I use your restroom, _____?
_____ to use my study if you would like.
_____ for your help on the test. I got an A!


پاسخ‌ها:

please
please
You're welcome
Thank you
you're welcome
Please
Thank you
please
You're welcome
Thank you


چند کلامی راجع به Functionها در زبان انگلیسی

کلماتی مثل «please» و «thank you» به عنوان function در زبان انگلیسی شناخته می‌شوند. با یادگیری صحیح functionها در هر زبان، می‌توانید در شرایط خاص نکات گرامری و عبارات مختلف را به شکل صحیح به کار ببرید.


پست ها و مقالات اخیر

عبارات تشکر و تعارفات در زبان انگلیسی

این مقاله به تعدادی از عبارات تشکر و تعارفات در زبان انگلیسی اشاره دارد

عباراتی برای قطع کردن حرف دیگران به زبان انگلیسی

روش هایی برای قطع کردن حرف درگران در زبان انگلیسی