زبان آموزان برتر

زبان آموزان برتر از آموزشگاه فرهنگ نوین

مصطفی کریمی

نمره : 99.00 - سطح : - رتبه : اول _(Topnotch 2)

مهدی خانی

نمره : 97.00 - سطح : - رتبه : سوم _(Topnotch 2)

امیر حسین سندآبادی

نمره : 98.00 - سطح : - رتبه : دوم _(Topnotch 2)

محنا بیات

نمره : 100.00 - سطح : - رتبه : اول _(Topnotch Fun)

فاطمه سلیمی

نمره : 99.00 - سطح : - رتبه : دوم _(Topnotch 1)

ریحانه شریعت

نمره : 100.00 - سطح : - رتبه : اول _ (Topnotch 1)

ابوالفضل جمشیدی

نمره : 98.00 - سطح : - رتبه : چهارم _(Topnotch 1)

اسما اسدی

نمره : 99.00 - سطح : - رتبه : سوم _(Topnotch 1)

ریحانه خدادادی

نمره : 100.00 - سطح : - رتبه : اول _(Topnotch 3)

ابوالفضل قنبری

نمره : 100.00 - سطح : - رتبه : دوم _(Topnotch 3)

پریا آزادی

نمره : 100.00 - سطح : - رتبه : سوم _(Topnotch 3)