برنامه هفتگی

شنبه

family 2

پرستو کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 104

از ساعت10:15تا ساعت 11:30

family 3

پرستو کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 104

از ساعت08:55تا ساعت 10:10

family friends3 adc13

محدثه کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

family 3

محدثه کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

family 5

محدثه کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت16:20تا ساعت 17:35

یکشنبه

Top Notch 3

استاد صاحبی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 101

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

fce

استاد صاحبی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 101

از ساعت19:05تا ساعت 20:20

family 1

پرستو کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 104

از ساعت08:55تا ساعت 10:10

family 3

پرستو کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 104

از ساعت10:15تا ساعت 11:30

fce

استاد صاحبی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 105

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

دوشنبه

family 2

پرستو کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 104

از ساعت10:15تا ساعت 11:30

family 3

پرستو کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 104

از ساعت08:55تا ساعت 10:10

family friends3 adc13

محدثه کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

family 3

محدثه کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

family 5

محدثه کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت16:20تا ساعت 17:35

سشنبه

Top Notch 3

استاد صاحبی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 101

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

fce

استاد صاحبی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 101

از ساعت19:05تا ساعت 20:20

family 1

پرستو کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 104

از ساعت08:55تا ساعت 10:10

family 3

پرستو کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 104

از ساعت10:15تا ساعت 11:30

fce

استاد صاحبی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 105

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

چهارشنبه

family 2

پرستو کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 104

از ساعت10:15تا ساعت 11:30

family 3

پرستو کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 104

از ساعت08:55تا ساعت 10:10

family friends3 adc13

محدثه کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

family 3

محدثه کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

family 5

محدثه کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت16:20تا ساعت 17:35

پنج شنبه

Top Notch 3

استاد صاحبی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 101

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

fce

استاد صاحبی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 101

از ساعت19:05تا ساعت 20:20

family 1

پرستو کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 104

از ساعت08:55تا ساعت 10:10

family 3

پرستو کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 104

از ساعت10:15تا ساعت 11:30

fce

استاد صاحبی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 105

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

جمعه

بدون برنامه